Tartu, Liiva 41   ·   Info: 56 569 772   ·   info@friidamangumaa.ee    ·   Kaart / asukoht

Kodukord

Sel­leks, et Teie pidu või koosviibimine Friida Män­gu­maal mööd­uks lõbu­salt ja suju­valt tuleb kinni pidada mõnest liht­sast kodukorrapunktist:

  • Friida Män­gu­maal algab ja lõpeb üri­tus täp­selt Teie poolt bro­nee­ri­tud kel­laajal. Ruumi­desse sisse saab 15 min. varem. Lah­ku­miseks palume arves­tada kuni 15 min. peale bro­nee­ri­tud aja lõppu.
  • Friida Män­gu­maa ren­tija vas­tu­tab kogu üri­tuse väl­tel laste tur­va­li­suse, järel­valve ning män­gu­maa ruumide ja selle sisus­tuse hea­korra eest.
  • Friida Män­gu­maal ei ole luba­tud vii­bida välis­ja­lat­si­tes ja –riietes.
  • Friida Män­gu­maal on söögi ja joo­giga söö­giks ette­näh­tud alalt män­gualale mine­mine keela­tud! Keela­tud on ka män­guas­jade too­mine söögialale.
  • Friida Män­gu­maa män­guasju ja muud vara ei tohi kaasa võtta, mää­rida või taht­li­kult lõh­kuda. Iga vale kasu­tus­viisi tõttu või taht­li­kult lõhu­tud mänguasi/kodumasin kuu­lub hüvi­ta­misele täies ula­tu­ses. Mõist­li­kust mää­rast olu­li­selt tuge­va­malt mää­ri­tud män­guasja või män­gu­maa puhas­ta­mise kulud kuu­lu­vad tasu­misele ren­tija poolt.
  • Koge­mata kaa­sa­võe­tud ese­med palume meile tagasi tuua esi­me­sel võimalusel.
  • Palume kõi­ki­del Friida Män­gu­maa külas­ta­ja­tel suh­tuda teis­tesse külas­ta­ja­tesse, seal­hul­gas oma män­gu­kaas­las­tesse vii­sa­kalt ja käi­tuda vas­ta­valt üldi­sele heale tavale ning hea­dele kom­me­tele. Ren­tija vas­tu­tab üldise korra keh­tes­ta­mise eest.
  • Friida Män­gu­maa töö­ta­jad ei vas­tuta klien­tide kah­jus­ta­tud, kadu­nud ega varas­ta­tud asjade eest. Friida Män­gu­maa töö­ta­jad ei vas­tuta nagisse jäe­tud külas­ta­jate asjade eest.  
  • Friida Män­gu­maa ruumi­des ja ter­ri­too­riu­mil ei tohi suit­se­tada, tar­vi­tada alko­holi ega nar­koo­tilisi aineid ning siin on keela­tud vii­bida alko­holi– ja narkojoobes.
  • Üri­tuse lõpp­e­des palume ruu­mid töö­tajale üle anda ele­men­taar­ses kor­ras – män­guas­jad ja muud vahen­did riiu­li­tel või sel­leks ette­näh­tud kohas, kasu­ta­tud ühe­kord­sed nõud jm. praht prü­gi­kot­ti­des.

Täname Teid mõistva suh­tu­mise eest,

Teie Friida Män­gu­maa pere

Uudised

 U41990703_2105843152780288_6153636134468452352_1111.jpgUDIS! Vahva lisatuba jooksmiseks ja mänguks !

 Friida Mängumaal on nüüd kõikide rüblikute rõõmuks veel rohkem   ruumi hullata. Avasime juba veidi aega tagasi vahva lisatoa, kus   saab  sõita hobustega ja ruumi on ka peojuhtidel vahvate mängude   korraldamiseks. Alles on loomulikult ka meie endised laste   lemmikud-  suur ronila, mängumaja, jooksurattad ja mõõgad.

 Friida Mängumaa pere

 

 

 

Friida_VARVIMISRAAMAT_kaas.jpg Vahva kingiidee sünnipäevalapsele ja tema külalistele!

Meie lõbus värvivihik, mis valmis koostöös meie hea sõbraga Nutivihik sisaldab 20. leheküljel vahvaid pilte värvimiseks vapra tüdruku Friida lõbusatest tegemistest.

Armsa kingi sõbrale mälestuseks saad tellida otse meie käest või siis hästi varustatud raamatupoodidest.

Friida Mängumaa pere