Tartu, Liiva 41   ·   Info: 56 569 772   ·   info@friidamangumaa.ee    ·   Kaart / asukoht

Broneerimine

 

Broneerijale

Friida Män­gu­maa ootab lõbusaid pil­ler­kaa­ri­ta­jaid koos emmede– issi­dega sün­ni­päevi ja teisi lõbusaid koos­vii­bi­misi tähistama:

  • Esmas­päev - reede päe­va­sel ajal kok­ku­lep­pel, Teile sobi­val ajal või õhtul ala­tes kl. 17.00
  • Reede- lau­päev - püha­päev ja riik­li­kel püha­del on Friida Män­gu­maa või­ma­li­kud üüri­ajad kell 10.00–12.00, kell 13.00–16.00 ja kell 17.00–20.00. Eelneval kokkuleppel on võimalikud ka teised kellaajad. 

Friida Män­gu­maal on või­ma­lik pidu pidada Teile sobi­valt, kas siis 2 h, 2,5 h või 3 h üri­tu­sena, kuid et saak­sime tagada üri­tuste sujuva toi­mu­mise, siis üri­tuse algus või lõpp aeg võiks ühtida hin­na­kir­jas too­dud kellaaegadega.

Friida Mängumaa kohta lugege täpsemalt siit või vaadake siit ;)

Sün­ni­päe­vaks ette­val­mis­tama ootame 15 min. enne peo algust ja lah­ku­miseks palun arves­tada kuni 15 min. peale bro­nee­ri­tud aja lõppu.

Friida Män­gu­maal üri­tus­teks ruumide ren­ti­misel on bro­nee­rin­gu­tasu 30 eurot, mis arves­ta­takse lõpp­sum­mast maha. Ette­maksu palume tasuda hil­je­malt 3 päeva jook­sul pärast aja bro­nee­ri­mist. Bro­nee­ring kin­ni­ta­takse lõp­li­kult peale bro­nee­rin­gu­tasu lae­ku­mist ning kantakse seejärel hiljemalt 1 tööpäeva jooksul broneeringukalendrisse. Bro­nee­rin­gu­tasu mit­te­lae­ku­misel kolme päeva jook­sul vabas­ta­takse eelb­ro­nee­ri­tud aeg uutele soovijatele. Kuid Friida Mängumaa üritab alati Teiega eelnevalt ühendust saada. 

Bro­nee­rin­gu­tasu palume kanda Friida Män­gu­maa OÜ arvel­dus­ar­vele EE582200221056958668, Swed­pank. Sel­gi­tusse mär­kige sün­ni­päe­va­lapse ees­nimi, vanus, peo toi­mu­mise kuu­päev ja kel­la­aeg (nt. Marian, 6 a, 21.04, kell  13 – 16).

NB! Bro­nee­ringutasu ei tagas­tata, kuid seda on või­ma­lik kasu­tada käes­oleva või järg­mise aasta jooksul.

Lõpp­summa maks­takse enne üri­tuse toi­mu­mist kas koha­peal sula­ra­has või eel­ne­valt ülekandega, märkides selgitusse lõppsumma, sün­ni­päe­va­lapse ees­nimi, vanus, peo toi­mu­mise kuu­päev ja kel­la­aeg (nt. lõppsumma, Marian, 6 a, 21.04, kell  13 – 16).

Loo­mu­li­kult võite tasuda üri­tuse eest kogu summa ka ühe­kordse üle­kan­dega. Kui Te olete tasu­nud lõpp­summa vahe­tult enne sün­ni­päe­va­peo toi­mu­mist (nt. paar tundi enne üri­tuse toi­mu­mist) või reede pärast kella 16:00, siis on vaja­lik mak­se­kor­ral­duse väljatrükk.

Sün­ni­päeva aegu saate bro­nee­rida  käesoleva lehe broneeringuvormiga. Küsi­muste tek­ki­misel võtke meiega ühen­dust e-posti teel: info@friidamangumaa.ee või helis­ta­des 56 569 772.

 

Üleval olevast kalendrist näete meie kehtivaid broneeringuid.