Unis­ta­mine on palju täht­sam kui tarkus,

Kuna tar­ku­sel on piirid,

aga unis­ta­mine on pii­ritu. (A.Einstein)

Saame tut­ta­vaks!

Friida Män­gu­maa on armas ja vahva män­gu­paik lapse sün­ni­päeva,  lõbusa las­te­aiapeo, kat­si­kute ning teiste huvi­ta­vate koos­vii­bi­miste tähis­ta­miseks või liht­salt män­gi­miseks. Meie juu­res saa­vad kokku soe ja kodune inter­jöör, põne­vad, loo­dus­sõb­ra­li­kest mater­ja­li­dest val­mis­ta­tud ins­tal­lat­sioo­nid ning vana­hõn­gu­li­sed män­guas­jad. Meie juu­res on ruumi hul­lata 140. ruut­meet­ril. Asume Tar­tus, Liiva 41.

Friida Män­gu­maa toe­tab taas­ka­su­tuse, loo­dus­lä­he­duse põhi­mõ­tet ning täh­tus­tab ja suu­nab lapsi aus­tama pere­väär­tusi ning aren­dama loo­vust ja kon­takti oma sise­mise minaga.

Ootame Sind meie juurde külla. Helista meile ette tele­fo­nil 56569772 ning tule tutvu meiega.

Teie,

Friida Män­gu­maa